Eettinen ohjeistomme

Tämä Eettinen Ohjeisto kuvaa yleisohjeet eettisistä toimintatavoista, joita Verticom Oy noudattaa kaikessa toiminnassaan. Edellytämme kaikkien työntekijöidemme ja kumppaneidemme noudattavan näitä eettisiä toimintatapoja. Tämä dokumentti sisältää kaikista tärkeimmät eettiset periaatteemme:

  1. Me noudatamme aina lakia
  2. Me takaamme henkilöiden turvallisuuden
  3. Emme suvaitse mitään häirintää, syrjintää tai kiusaamista
  4. Kunnioitamme tietosuojaa ja yrityksen omaisuutta
  5. Vaadimme eettisten periaatteiden ja toimintatapojen noudattamista kumppaneiltamme
  6. Kilpailemme reilusti
  7. Emme suvaitse mitään korruptiota tai lahjontaa
  8. Vältämme eturistiriitoja
  9. Olemme sitoutuneet avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen

Eettisen Ohjeiston tarkoitus

Meillä kaikilla on velvollisuus ja vastuu toimia eettisesti ja asiaankuuluvalla tavalla meidän jokapäiväisissä työtehtävissä. Me Verticomilla teemme eettisiä päätöksiä ja käyttäydymme tässä dokumentissa esiteltyjen toimintaperiaatteiden mukaisesti, koska haluamme kohdella kaikkia työntekijöitämme, asiakkaitamme ja kumppaneitamme reilusti, kunnioittaen ja arvostaen. Tämän Eettisen Ohjeiston tarkoitus on helpottaa meitä tekemään oikeita päätöksiä.

Kaikkien Verticomien työntekijöiden edellytetään sitoutuvan näihin eettisiin ohjeisiin. Vaadimme tätä sitoutumista myös kumppaneiltamme. Kehotamme työntekijöitämme ottamaan nämä eettiset toimintaperiaatteet huomioon aina päätöksentekotilanteissa. Esimiehemme auttavat aina päätöksen teossa, mikäli työntekijälle ei ole täysin selvä miten tulisi toimia kyseisessä tilanteessa.

Kaikkien verticomilaisten on noudatettava avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, sekä raportoitava mahdollisesta Eettisen Ohjeistuksen vastaisesta toiminnasta. Dokumentin lopussa neuvotaan milloin, miten ja kenelle raportointi tehdään.

1. Me noudatamme lakia

Noudatamme kansainvälisiä ja paikallisia lakeja, asetuksia ja säädöksiä. Mikäli huomaamme minkään aktiviteetin olevan ristiriidassa lain tai Verticomin eettisten ohjeiden kanssa, reagoimme välittömästi korjataksemme tilanteen.

2. Me takaamme turvallisuuden

Henkilöstömme turvallisuus on yksi korkeimmista prioriteeteistamme. Otamme vastuun työturvallisuuden varmistamisesta ja edellytämme kumppaniemme sitoutuvan samanlaisiin turvallisuusstandardeihin kuin me. Noudatamme työturvallisuuteen liittyviä lakeja ja ohjeita. Kaikki henkilöstömme koulutetaan, jotta he osaavat omalla toiminnallaan varmistaa kaikkien työturvallisuuden. Reagoimme välittömästi, mikäli huomaamme työturvallisuuden vaarantuneen, ja teemme korjaavat toimenpiteet heti.

Takaamme tuotteidemme ja palveluidemme turvallisuuden. Sitoudumme varmistamaan, että palveluiden tuottamisessa toimitaan sopivalla tavalla lakeja, eettisiä sekä tietoturvallisia käytäntöjä noudattaen. Käyttämämme konesalit toimivat ISO27001 – sertifikaatin edellyttävällä tavalla.

3. Emme suvaitse mitään häirintää, syrjintää tai kiusaamista

Meillä kaikilla on oikeus tuntea olomme turvalliseksi ja arvostetuksi työpaikalla. Henkilöstömme on sitoutunut kohtelemaan muita kunnioittavasti ja ystävällisesti. Emme hyväksy mitään syrjintää tai kiusaamista, joka voi perustua muun muassa henkilön ikään, sukupuoleen, koulutukseen, uskontoon, ihonväriin, persoonallisuuspiirteisiin, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun henkilön ominaisuuteen.

Meillä on nollatoleranssi syrjintään, kiusaamiseen ja häirintään. Henkilöstömme on koulutettu ja sitoutunut raportoimaan esimiehelle heti, jos he havaitsevat sopimatonta käytöstä, ja puutumme asiaan välittömästi tilanteen korjaamiseksi

4. Kunnioitamme tietosuojaa ja yrityksen omaisuutta

Sitoudumme suojelemaan sekä prosessoimaan luottamuksellista tietoa asiaankuuluvalla tavalla. Tällainen tieto voi olla esimerkiksi yrityksen liiketoimintaan liittyvää tai työntekijän henkilökohtaista tietoa. Kunnioitamme jokaisen oikeutta yksityisyyteen. Käsittelemme luottamuksellista ja salaista tietoa huolellisesti ja jaamme sitä vain niille henkilöille, joilla on sekä oikeus, että työnteon kannalta olennainen tarkoitus kyseisen tiedon käsittelyyn. Varmuuskopioimme tiedot parhailla mahdollisilla teknologioilla ja säilytämme kaikki luottamukselliset tiedot Suomessa.

5. Vaadimme eettisten periaatteiden noudattamista kumppaneilta

Pyrimme luomaan tuottoisia, eettisiä ja avoimia kumppanuuksia tavarantoimittajien, alihankkijoiden ja muiden yritysten kanssa. Edellytämme kaikkien kumppaneiden noudattavan lakeja ja asetuksia sekä toimimaan niiden eettisten periaatteiden mukaisesti, joita tässä dokumentissa esitellään.

6. Kilpailemme reilusti

Kilpailemme reilusti ja vastuullisesti noudattaen kilpailulainsäädäntöä. Kaikkien työntekijämme ovat sitoutuneet noudattamaan kilpailua koskevaa lainsäädäntöä, asetuksia ja säädöksiä, sekä Verticomin omia toimintaperiaatteita.

7. Emme suvaitse mitään korruptiota tai lahjontaa

Hyvien liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti toimiminen on meille itsestään selvää. Emme hyväksy minkäänlaista korruptiota tai lahjontaa, ja noudatamme korruption vastaista lainsäädäntöä kaikessa toiminnassamme.

Emme anna tai vastaanota lahjoja, palveluksia tai vastikkeettomia etuja, jotka eivät ole linjassa yrityksen liiketoimintatavoitteiden kanssa. Annetut tai vastaanotetut lahjat dokumentoidaan läpinäkyvästi, ja niiden rahallinen arvo on aina suhteutettu tapauskohtaisesti. Työntekijöiden tulee aina kieltäytyä epäasiallisista lahjoista, maksuista, rahallisista tai näihin verrattavissa olevista etuuksista.

8. Vältämme eturistiriitoja

Edellytämme henkilöstön toimimaan yrityksen edun mukaisesti. Eturistiriita saattaa syntyä, jos työntekijän oma henkilökohtainen etu on ristiriidassa yrityksen edun kanssa. Henkilöstömme on ohjeistettu toimimaan tällaisessa tilanteessa raportoimalla eturistiriidasta esimiehelle ja jääväämään itsensä päätöksenteosta.

9. Olemme sitoutuneet avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen

Tässä dokumentissa käsiteltyjen eettisten toimintatapojen noudattaminen on äärimmäisen tärkeää yrityksellemme. Olemme sitoutuneet avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen, jotta toimintamme vastaa aina näitä periaatteita. Edellytämme kaikkien työntekijöidemme raportoimaan mahdollisista eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta esimiehelle. Tällaisessa tilanteessa johdollamme on vastuu ja velvollisuus tilanteen arvioimiseen ja siihen reagoimiseen asiaankuuluvalla tavalla. Tarvittaessa käytämme ulkopuolisia ammattilaisia tilanteen arvioimiseen ja ongelmanratkaisuun.

Käsittelemme kaikki raportoinnit epäeettisestä toiminnasta luottamuksellisesti henkilökohtaisia tietoja suojellen, ja salaamme asiaan kuuluvat dokumentit siltä osin kuin mahdollista. Tässä dokumentissa käsiteltyjen eettisten periaatteiden vastainen toiminta, tällaisen toiminnan ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöminen tai perusteeton ilmianto voi johtaa kurinpidollisiin toimenpiteisiin ja äärimmäisessä tapauksessa työsopimuksen purkamiseen.